Page 9 - OMÜ Bülten 84-85
P. 9

“Havacılık OMÜ’nün genlerinde var”    girişimi, kompozit atölyesi, pilotaj kursları, ka-
                            bin görevlisi yetiştirme programları, havacılık
        Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Samsun’un ha- kulüpleri ile gençlere havacılık aşılanırken,
        vacılık şehri olarak markalaşmasında önemli bugün dereceleriyle övündüğümüz gençle-
        bir katkısının olduğunu vurgulayan Prof. Dr. re ufuk kazandırıldı. Bugün şehrimizin yeni
        Yavuz Ünal, “2010 yılında Havacılık ve Uzay üniversitesi Samsun Üniversitesi bünyesinde
        Bilimleri Fakültesinin kurulması ardından Sivil eğitim öğretim ve araştırma geliştirme faali-
        Havacılık Yüksekokulu sektöre insan kayna- yetlerini başarıyla sürdüren bu okullarımız ile
        ğı sağlarken şehirde de heyecan oluşturdu geninde havacılık olan OMÜ’nün Mühendislik
        ve var olan havacılık tutkusunu ete kemiğe Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri bir
        büründürdü. Üniversitede yürütülen insansız araya gelerek Türkiye çapında başarılara imza
        hava aracı çalışmaları (İHA), yerli uçak yapım attılar” şeklinde konuştu.                                                      OMÜBÜLTEN  Nisan-Eylül 2021 Sayı 84-85                                                      7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14