Page 12 - OMÜ Bülten 84-85
P. 12

Özel Haber
               YÖKAK’tan OMÜ’ye Kurumsal                         Akreditasyon Belgesi
       Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye’de yükseköğretim alanında ilk kez uygula-
       nan ‘Kurumsal Akreditasyon Programı’ kapsamında OMü’nün kurumsal akreditasyon kararı onay-
       landı. Üniversitelerin kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal
       katkı ve idari süreçlerde değerlendirilmesini sağlayan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türki-
       ye’deki üniversitelerin ulusal düzeydeki katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılmasını
       amaçlanıyor.
              Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, yaptığı açıklamada İlk etapta OMÜ’nün yanı sıra Akdeniz Üniver-
              “YÖKAK tarafından yapılan değerlendirmeler sitesi, Koç Üniversitesi ve TED Üniversitesi de
              sonucunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ku- kurumsal akreditasyon aldı.
              rumsal Akreditasyon almaya hak kazandı. He-
    Rektör Prof. Dr.  defe kilitlenen ve başarmanın haklı gururunu Kurumsal Akreditasyon Programı nedir?
    Ünal “Hedefe    yaşayan çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyo- Kurumsal Akreditasyon Programı, YÖKAK ta-
              rum. Bu süreçte, tespit ve değerlendirme ya-
    kilitlenen ve    nında, rehberliği önemseyen YÖKAK ekibine rafından oluşturulan değerlendirme takımla-
    başarmanın     teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.” dedi. rının kendi aralarında yaptığı toplantı sonra-
    haklı                            sında; ön ziyaret, uzaktan ziyaret ve yüz yüze
    gururunu      Konuşmasının devamında OMÜ’nün 2019 yı- ziyaret olmak üzere üç aşamadaki değerlen-
    yaşayan       lında başvuru yapan 60 Üniversite arasından  dirmelerden oluşuyor. Bu değerlendirmelerde
              programa seçilen 11 Üniversiteye dahil oldu-
    çalışma       ğunu söyleyen Rektör Ünal, “10 yılı aşkın sü- üniversiteler; Kalite Güvence Sistemi, Eğitim
    arkadaşlarımı    redir kalite çalışmalarını hız kesmeden devam  ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplum-
                                  sal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıklarında 22
    tebrik       ettiren OMÜ, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yö- ölçüt ve 56 alt ölçüt üzerinden değerlendirili-
    ediyorum”      netim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnu- yor. Değerlendirme takımı tarafından yapılan
              niyeti Yönetim Sistemi belgelerinin yanı sıra
              program akreditasyonları ile süreci taçlandır- değerlendirme sonucunda Kurumsal Akredi-
              maktadır. Hassasiyetle yürütülen kalite çalış- tasyon Raporu hazırlanıyor ve YÖKAK’ a ile-
              malarımız sonucunda Üniversitemiz Kurumsal  tiliyor. Kurumlarda kalite güvence sisteminin
              Akreditasyon Programının da başarıyla ta- olgunluk düzeyi Kurul tarafından değerlendi-
              mamlanmasıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu rilerek, üniversitelere 5 yıl süreyle tam akre-
              tarafından akredite edilmeye hak kazandı.” ditasyon ya da 2 yıl süreyle koşullu akreditas-
              ifadelerine yer verdi.
                                  yon veriliyor.
      OMÜBÜLTEN  Nisan-Eylül 2021 Sayı 84-85


      10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17