Page 13 - OMÜ Bülten 84-85
P. 13

Özel Haber

                  TIMES HIGHER EDUCATION
        Dünyadaki yüksek öğrenim kurumlarıyla / üniversitelerle ilgili araştırmalar yapan ve bu minvalde
        raporlar hazırlayan İngiltere merkezli Times Higher Education (THE), merakla beklenen 2021 yılı dün-
        ya sıralama raporlarını farklı tarihlerde ve çeşitli kategorilerde açıkladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
        gelenek olduğu üzere bu yıl da dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde yer almayı sürdürdü.
        Times Higher Education, dünya genelinde üniversitelerin etki sıralamasını belirleyen Impact Ran-
        kings (2021), 50 yaş altı üniversitelerin sırlandığı Genç İniversiteler Sıralaması 2021, tamamen bi-
        limsel bir metodolojiyle ve çeşitli metrikler baz alınarak hazırlanan Dünyanın En ıyi üniversiteleri
        Sıralaması raporlarında OMÜ’nün durumunu şöyle ifade edebibiliriz:        OMÜ, THE Dünya Üniversite Sıralaması 2022’de Yer Aldı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi, üniversitelere ken bir öğretim kurumunun öğretim, araştır-
        ilişkin uluslararası sıralama kuruluşlarının ma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm
        yaptığı sıralamalarda 2018 yılından bu yana alanlarındaki performansını değerlendirecek
        gösterdiği performans ve başarıları sürdü- 13 performans göstergesini kullanmaktadır.
        rerek İngiliz sıralama kuruluşu Times Higher  Sıralamada birinciliği Oxford Üniversitesi alır-
        Education’ın (THE) 2022 Dünya Üniversite  ken Çin ilk defa ilk 20’de iki kurumla yer almayı  THE 2022
        Sıralamaları’nda 1201+ kategorisinde kendisi- başardı. ABD 183 kurumla listede en fazla yer  sıralaması
        ne yer buldu.              bulan ülke olurken 57 kurumla ilk 200’de en    için karekodu
        THE 2022 Dünya Üniversiteler Sıralaması 2 fazla yer alan ülke olmayı da başardı.      telefonunuza
                                                      okutunuz
        Eylül Perşembe günü ilan edildi. OMÜ, 2016- Harvard Üniversitesi, eğitim kategorisinde
        2017 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren zirvede yer alırken Oxford Üniversitesi araş-
        araştırma-geliştirme ve proje odaklı çalışma- tırma ve Macau Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
        lara, yenilikçiliğe, girişimciliğe, kalite sistemi- ise uluslararası olma kategorilerinde zirvede
        ne ve üniversite-sanayi iş birliğine sistematik yer aldı.
        biçimde yönlendirdiği yoğun emek, çaba ve  Bu sene toplamda 1662 üniversite derecelen-
        insan kaynağı neticesinde 1662 üniversitenin  dirildi. Başvuruda bulunan diğer 452 üniversi-
        derecelendirildiği THE 2022 Dünya Üniversi- te veri sağladıkları ancak derecelendirilmek
        teler Sıralaması’nda, 2018, 2019, 2020 ve 2021  için gerekli kriterleri karşılayamadıkları için
        baskılarında sergilediği performansını tekrar  “raportör” durumunda kaldı.  
        yakalayarak, 1201+ grubunda yer aldı.
        THE 2022 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda OMÜ Sanayi Gelirlerinde Dünyada
        bu yıl 99 ülkeden 1600’ün üzerinde üniversite 1083. Sırada
        derecelendirildi. OMÜ, dereceye giren 54 Türk  OMÜ, sanayi işbirliğine verdiği önemin sonucu
        üniversitesi arasında da 20. sırada yer aldı. olarak Sanayi Gelirleri kategorisinde ise dün- OMÜBÜLTEN  Nisan-Eylül 2021 Sayı 84-85
        THE, Dünya Üniversite Sıralamaları’nı yapar- yada 1083. olmayı başardı. 
                                                      11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18