Page 11 - OMÜ Bülten 84-85
P. 11

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Özcan OMÜ’nün İHA’ları ikinci ve üçüncü oldu
        ve Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yükse-
        kokulu Öğr. Gör. Abdülvahap Çakmak’ın “Dizel,  TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Ulusla-
        Biyodizel veya Dizel/Biyodizel Yakıtlar İçin Bir  rarası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışma-
        Yakıt Katkısı” adlı patenti gümüş madalya al- sında, Dr. Öğr. Üyesi İdris Sancaktar’ın danış-
        maya hak kazandı.            manlığında kurulan Mühendislik Fakültesi
                            öğrencilerinden oluşan “Huma Ar-Ge” döner
        Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdül- kanatlı İHA yerlilik kategorisinde 2’inciliği ka-
        kadir Bakay, Arş. Gör. Onur Yontar’ın Minimal  zanırken Aphelion-42 Takımı da aynı kategori-
        İnvaziv “Cerrahide Uterus Manipülatörü” adlı  de 3’üncülük ödülünün sahibi oldu.
        patenti, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
        Doç. Dr. Münir Anıl’ın “Çavdar Unundan Ma- Moleküler biyoloji ve genetik bölümünün
        yalı/Mayasız Unlu Mamül Yapımı için Hamur  projesi finalde yarıştı
        Yoğurma Makinası” adlı patenti, Mühendis-
        lik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve
        Öztürk’ün “Otomatik Biyogaz Depolama Siste- Genetik Bölümü yüksek lisans öğrencilerinin
        mi” adlı patenti, Mühendislik Fakültesi Öğre- kurduğu ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Adıgüzel
        tim Üyesi Prof. Dr. Bahittin Topaloğlu ve Sam- danışmanlığını yaptığı Mikronant Takımı “Mik-
        sun Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Sungur’un robiyal Endoglukanazın Rekombinant Olarak
        “Pelet Yakıtına Sıvı Yakıt Emilimini Sağlayan İfadesi Karakterizasyonu ve Lignoselülozik
        Depo Tasarımı” adlı patenti ise bronz madalya Hammadde Kaynaklarının Hidrolizi Üzerine
        almaya hak kazandı.           Etkisinin Araştırılması” başlıklı projeleri ile
                            TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon katego-
        Çifte şampiyon roket takımının yeni hedefi  risinde finalistler arasında yer aldı.
        yüksek irtifa
                            Turizmciler “Dijital Şikayet Cihazı” ile finalde
        Mühendislik Fakültesi ve Samsun Üniversitesi
        Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrenci- Turizm Fakültesi öğrencileri tarafından kuru-
        leri tarafından kurulan Mühendislik Fakülte- lan Janus Takımı da “Dijital Şikayet Cihazı” adlı
        si Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi projeyle bu sene ilk defa düzenlenen Turizm
        Doç. Dr. Çetin Kurnaz’ın danışmanlığını yap- Teknolojileri alanında finale kalarak TEKNO-
        tığı Samsun Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli FEST Turizm Teknolojileri Yarışması’nın fina-
        Roket Takımı, geçen sene elde ettiği “Roket linde yarıştı. TEKNOFEST’e öğrencileri başa-
        Alçak İrtifa” şampiyonluğunun ardından bu rılarından dolayı duyduğu gururu dile getiren
        yılda “Roket Orta İrtifa” kategorisinde TEK- Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Arkadaşlarımızın
        NOFEST 2021’de Türkiye birincisi oldu. Ayrıca aldığı ödüllerin bizde oluşturduğu heyecanla,  OMÜBÜLTEN  Nisan-Eylül 2021
        “En Özgün Tasarım” alanında da Türkiye birin- 2022’ye tüm imkanlarımızla hazırlanıyoruz”    Sayı 84-85
        ciliği kazandı.             diye konuştu.
                                                      9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16