Page 8 - OMÜ Bülten 84-85
P. 8

Odak

              Rektör Ünal: “TEKNOFEST Samsun için yeni bir

              başlangıç”


              Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, TEKNOFEST ret ve Sanayi Odası, Samsun Üniversitesi ve di-
              2022’nin Samsun’da yapılacak olmasını değer- ğer paydaşlarla güçlü bir iş birliği yaparak en
              lendirerek, “TEKNOFEST, Samsun için yeni bir iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Üni-
              başlangıç olacak” dedi.         versitemiz, Samsunumuz ve çevre iller için çok
                                  büyük bir fırsat olan bu organizasyonu çaba-
              Dört yıldan bu tarafa teknolojinin, yeniliğin, larıyla ilimize kazandıran tüm kurum, kuruluş
              buluşun, havacılığın ve özgüvenin adı olan ve yöneticilere teşekkür ediyorum” ifadelerini
              TEKNOFEST, gelecek yıl Samsun’da heye-  kullandı.
              can ve gurur yaşatacak. Bu büyük festiva-
              lin Samsun’da gerçekleştirilmesi için gay- TEKNOFEST 2021’de OMÜ’nün genç
              ret gösteren Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, beyinleri başarılarıyla göz doldurdu
              TEKNOFEST’in sadece bir teknoloji festivali
              olmadığını, kaybedilen özgüvenin geri kazanı- Milli Teknoloji Hamlesinde umudumuzu güç-
              mının adı olduğunu ifade etti.      lendiren projelere imza atan Ondokuz Mayıs
                                  Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin
              TEKNOFEST’in 2022’de Samsun’da yapılması- TEKNOFEST’teki başarılarından da bahseden
              nın çok değerli olduğunu söyleyerek bunun Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Roket takımının
              şehir için yeni bir başlangıç olacağını vurgu- hem ‘Orta irtifa’ hem de ‘En Özgün Tasarım’
              layan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak kategorisinde birinci gelmesi, İHA takımları-
              güçlü bir şekilde festivale hazırlanmaya baş- mızın ikincilik ve üçüncülükleri, festival kapsa-
              ladıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Ünal, mında düzenlenen Uluslararası Buluş Fuarı’na
              “Bu yıl festivalde elde ettiğimiz başarılar, (ISIF’21) katılan 10 patentten 8’inin ödül alması,
              festivalin Samsun’a verilmesi kararının ne Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve
              denli isabetli olduğunu göstermektedir. Bu Genetik Bölümü ile Turizm Fakültesi öğren-
              vesileyle Milli Teknoloji Hamlesi’ni başlatarak cilerinin projelerinin finalde yarışmaları biz-
              Türkiye’nin dünya ligine girmesini sağlayan lerin geleceğe umutla bakmamızı sağlarken
              ve festivalin Samsun’da yapılması konusunda aynı zamanda da bizleri gururlandırdı. Emeği
              desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız geçen katkı veren tüm öğrenci ve akademis-
                                  yenleri tebrik ediyorum. İşte sağına ve soluna
              Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunu-
      OMÜBÜLTEN  Nisan-Eylül 2021 Sayı 84-85 yoruz. Bu tarihi sorumluluğu Samsun Valiliği, bakmadan ‘ben varım’ diyen bir gençlik görü-
                                  yorum” dedi.
              Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Tica-
      6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13