Page 9 - OMÜ Bülten 87
P. 9

OKAF’22 Hazırlık Sürecindeki Toplantı ve

        Ziyaretler


        Binlerce öğrenci ve yüzlerce firmanın   Samsun ve bölge açısından ses getirmesi
        katıldığı OKAF’22 hazırlık aşamasında   gerektiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ya-
        yapılan toplantılardan bazıları:      vuz Ünal ise; “Burada önemli olan nokta;
                             fuar vesilesiyle yapılacak iş birliklerinin ve
          ƒ Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın başkanlığında  oluşacak enerjinin kalıcı ve daim olması.
         Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen  Bakanlıklar yahut Türkiye’nin marka ku-
         OKAF ile ilgili hazırlık toplantısına; Rektör  rumlarıyla bağlantımızı daha da işlevsel
         Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr.  hâle getirmeli ve sağlıklı bir zemine oturt-
         Cengiz Batuk ve Prof. Dr. Recep Sancak,  malıyız.” şeklinde konuştu.
         Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin
         Gençcelep, akademisyenler ile idari per- ƒ Kurupelit Yerleşkesi Yaşam Merkezi’ndeki
         sonelden oluşan OMÜ OKAF Düzenleme  kahvaltı programına; Rektör Prof. Dr. Yavuz
         Kurulu üyeleri iştirak etti. Toplantı, OKAF  Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Ya-


         Koordinatörü ve aynı zamanda OMÜ Sü- zıcı, Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Prof. Dr. Recep
         rekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi  Sancak, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr.
         Esat Şanlı’nın bilgilendirme sunumuyla  Hüseyin Gençcelep, kentin kamu kurumları
         başladı. Sunumunda OKAF için oluşturulan  ile şirket ve firmalarını temsilen 56 yetkili
         ekipler ve görev dağılımı hakkında detaylar  ile OMÜ OKAF’22 Düzenleme Kurulu üyele-    Ocak-Nisan 2022
         aktaran Dr. Öğr. Üyesi Şanlı, fuara katılım  ri katıldı. Kahvaltı programının takdiminde  OMÜBÜLTEN  Sayı 87
         sürecinin aşamalarını anlattı. OKAF’22’nin  söz alan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, katı-
                                                      7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14