MENU

Basın Açıklaması
15 Ekim 2018, Pazartesi - 13:33
Güncelleme: 21 Eylül 2022, Çarşamba - 17:02
A+ A-

Samsun İli Bafra İlçesi Yağmurca Köyünde bulunan ve mülkiyeti hazineye ait 468 parsel numaralı taşınmaz Üniversitemizin tarımsal uygulamaya dayalı deneysel çalışmalarında kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 01.04.1996 tarih ve 36933 sayılı kararı ile kampüs alanı olarak kullanılmak amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiştir.

Üniversitemize tahsisli gayrimenkul üzerinde mevcut işgallerin sonlandırılması amacıyla Bafra Kaymakamlığına 3091 sayılı taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkında kanun gereğince başvuru yapılmış, Bafra Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunca şikayetimiz haklı bulunarak tecavüzün önlenmesine karar verilmiştir. Karar muhatabı işgalcilerin bir kısmı karara karşı iptal davası açmış, yapılan yargılama neticesinde Samsun 2. İdare Mahkemesinin 13.06.2013 tarih E:2012/570, K:2013/703 sayılı kararında yer alan  “davacıların söz konusu taşınmazları ekim ve dikimde bulunmak, temel açmak, bina yapmak suretiyle tecavüz ettiği sabit olduğundan” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, anılan karar kesinlik kazanmıştır. Karar gereği işgalciler taşınmazdan çıkarılmıştır. Ancak Bafra Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunun ve Samsun İdare Mahkemesinin kesinlik kazanmış kararına rağmen Yılmaz HASPULAT, Yalçın HASPULAT ve Şadi HASPULAT  tarafından işgal devam ettirilmiştir. Bu kez işgalciler Yılmaz HASPULAT, Yalçın HASPULAT ve Şadi HASPULAT tarafından gerçekleştirilen tecavüzün sonlandırılması amacıyla Bafra Kaymakamlığına başvurulmuş, Bafra Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunca yapılan tecavüzün men’ine karar vermiştir. Anılan kararlar usulüne uygun bir şekilde işgalcilere bildirilmiştir. İşgalci Yalçın HASPULAT tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne verilen 20.02.2018 tarihli dilekçeyle "Üniversiteye ait arazide evlerinin bulunduğu, yandaki kendine ait arsada inşaata başladığı, bu inşaatı tamamlayana kadar zamana ihtiyacı olduğu, haziran ya da en son temmuz ayına kadar arazi ve evleri tamamen boşaltacağını" taahhüt etmiştir.

Üniversitemiz tarafından Yalçın HASPULAT’ın taahhüdünde belirttiği zamana kadar beklenilmiş ancak İşgalci Yalçın HASPULAT tarafından taahhüdün yerine getirilmemesi üzerine  Rektörlüğümüzce Yalçın HASPULAT’ a yazılan 05.07.2018 tarih E.15038 sayılı yazı ile Samsun İli Bafra İlçesi 468 parselinde bulunan ve Üniversitemize tahsisli gayrimenkul üzerindeki işgalin 20.07.2018 tarihine kadar sonlandırılması gerektiği bildirilmiştir. Anılan bildirim üzerine Yalçın HASPULAT tarafından Bafra 3. Noterliğinin 6754 yevmiye numaralı taahhütnamesi ile "halen kullanmış olduğum Samsun İli Bafra İlçesi Yağmurca Mahallesindeki taşınmaz üzerinde bulunan her türlü ve yapıyı kendi isteğimle herhangi bir şart öne sürmeden ve ihbara gerek olmadan 30.09.2018 tarihinde tahliye ederek Üniversitemiz yetkililerine kayıtsız ve şartsız teslim edeceğini kabul beyan ve taahhüt ederim" şeklinde ikinci kez yeniden herhangi bir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın taahhütte bulunmuştur.

Yalçın HASPULAT tarafından Ünivesitemize noter kanalıyla gönderilen ikinci taahhütnamede belirtilen süre sonuna kadar beklenilmesi yönünde irade oluşmuşken;  Üniversitemiz tarafından işgalci Yalçın HASPULAT’a bildirilen 20.07.2018 tarihine kadar işgalin sonlandırılması işlemine karşı adı geçen tarafından Bafra 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin E:2018/ 302 sayılı dosyası kapsamında tapu iptali ve tescil davası açılmış, dosya kapsamında tedbir kararı verilmiştir. Bafra 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen tedbir kararı gereği işlemler durdurulmuş, Üniversitemiz tarafından tedbir kararına itiraz edilmiş, yapılan yargılamada davacı Yalçın HASPULAT tarafından işgale konu taşınmazlar üzerinde bulunan yapılara ilişkin yapı kayıt belgeleri dosyaya sunulmuş, Mahkemece yeni sunulan belgelerde değerlendirilmiş ve neticede itirazımız kabul edilerek 23.07.2018 tarihli ön inceleme tutanağı ile Samsun İli Bafra İlçesi Yağmurca Mahallesi (eski 468 parsel) 129 parsel için verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına karar verilmiş ve anılan karar taraflara tebliğ edilmiştir.

Bafra ilçesi yağmurca mahallesinde bulunan gayrimenkulle ilgili bugüne kadar Yalçın HASPULAT, Yılmaz HASPULAT ve Şadi HASPULAT tarafından birçok dava açılmış, bu davaların tamamı davacıların aleyhine sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. Bafra 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.10.1998 tarih, E:1996/415, K:1998/481 sayılı kararı ile Yalçın HASPULAT ve arkadaşlarının müdahalelerinin önlenmelerine binaların kal’ine karar verilmiş, Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin E:2010/370, K:2011/467 sayılı kararıyla Şadi HASPULAT’ ın açtığı tapu iptali ve tescil davası reddedilmiş, anılan karar Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin ilamı ile onanarak kesinlik kazanmış, Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin E:2010/371, K:2011/468 sayılı ilamıyla davacı Yılmaz HASPULAT’ ın açtığı dava reddedilmiş, Bafra 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin E:2010/369, K:2011/707 sayılı ilamıyla davacı Yalçın HASPULAT’ ın açtığı davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, Bafra İlçe İdare Kurulunun farklı tarihlerde vermiş olduğu iki kararında “Yağmurca mevkii yağmurca köyünde 468 nolu parselde tarımsal amaçlı işgallerin ve Çetinkaya Beldesinden Yılmaz HASPULAT, Yalçın HASPULAT ve Şadi HASPULAT, adlı kişilerin binalarının olduğu, tapu da maliye hazinesi adına kayıtlı olan bir taşınmaz hakkında kısmen veya tamamen zilyetlik iddiasında bulunulamayacağından yapılan tecavüzün men’ine” karar verilmiş, Samsun 2. İdare Mahkemesinin E:2010/1355, K:2011/899 sayılı kararı ile Bafra İlçesi Yağmurca Köyü Hudutları dahilinde bulunan 468 sayılı parselin Üniversiteye tahsisine karşı Yalçın HASPULAT tarafından açılan dava reddedilmiştir.

Yukarıda yer alan adli, idari yargı mercilerince verilmiş ve kesinleşmiş kararlar ile Bafra Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunun tecavüzün men’ine ilişkin kararları doğrultusunda Üniversitemizin bugüne kadar göstermiş olduğu iyi niyete rağmen işgalciler tarafından yapılan tecavüz sonlandırılmamış, sürekli zaman istenerek idaremiz oyalanmış ve Turizm Fakültesi Kampüsü içerisinde yapılması düşünülen plan ve projeler hayata geçirilememiştir. Bu nedenle 13 Ekim Cumartesi günü tecavüzün sonlandırılması amacıyla gayrimenkulün bulunduğu mevkiye gidilmiş, tüm tahrik, kışkırtma ve engellemelere rağmen  Jandarma, güvenlik güçleri ve Üniversite personelimizin sabır, iyi niyet ve özverili tutum ve davranışları sonucunda yıkım işlemi gerçekleştirilerek işgal sonlandırılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
     

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

X
Secure Login

This login is SSL protected